• دسته‌بندی نشده

بحران مشروعیت

بحران مشروعیت

بحران مشروعیت

همه نظام های مورد نظر هابرماس دچار بحران مشروعیت می شوند و به نحوی برای رفع آنها می کوشند . "جوامع ابتدائی" بر اساس "نظام خویشاوندی" یا "مذهب" سازمان یافته بودند که حافظ نظام اجتماعی بود . اصل سامان بخش " سرمایه داری بازار آزاد " ٬ مشروعیت اصول دموکراسی و برابری حقوقی افراد در بازار بود . اما در سرمایه داری سازمان یافته امروزی این شکل مشروعیت دیگر جاذبه خود را از دست داده است . مشروعیت هم در حوزه اداری-سیاسی و هم در حوزه نظام اجتماعی-فرهنگی ظاهر می شود . در سرمایه داری پیشرفته ضرورت دخالت دولت در اقتصاد مشکلاتی را در زمینه مشروعیت سیاسی موجب می شود .

مطالب مرتبط