• دسته‌بندی نشده

بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی شرح موضوع تحقيق زماني كه دوران كودكي به پايان مي رسد، در واقع دوران آرامش و دورة خفتگي غرايز به پايان خود نزديك مي شود و دو دوران پر فراز و نوجواني مرحله گذر از اين دوران، براي هر چه زودتر رسيدن به دنياي جذاب جواني، از دوره هاي ظريف وحساس زندگي آدمي و شايد هم حساسترين اين دوران است. در اين دوران نوجوان كه به تازگي از دنياي شيرين و شاد و پر از امنيت كودكي گذر كرده است، گام در دنياي پر نشيب و فرازي مي گذرد كه ديگر به اندازه عالم كودكي طلايي و رؤيايي نيست . واقعيتهاي زندگي اندك اندك چهره نشان مي دهند و نوجوان اغلب نخستين سختيهاي دوران بزرگسالي

مطالب مرتبط