• دسته‌بندی نشده

بررسی اجمالی اندیشه های یورگن هابرماس

بررسی اجمالی اندیشه های یورگن هابرماس

بررسی اجمالی اندیشه های یورگن هابرماس

بدين ترتيب نخستين گرايشات و تعهدات سياسي هابرماس و توجه وي به مسايل سياسي – اجتماعي روز جامعه آلمان با نوعي «گسست» از گذشتة نزديك جامعة آلمان آن روز آغازگرديد. گذشته‌هايي كه وي از آن تحت عنوان «واقعيت ضد انساني» ياد مي‌كند. (نوروزي، 1381: 15) هابرماس به مطالعه آثار تئودور آدورنو و ماكس هوركهايمر و به ويژه كتاب ديالكتيك روشنگري پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه آنان در پي ايجاد يك «نظريه انتقادي ديالكتيك» دربارة جامعه از درون سنت ماركسيستي هستند. لذا به فرانكفورت رفته و مطالعات خود را در «مؤسسه تحقيقات اجتماعي» كه بعدها به مكتب فرانكفورت مشهور گشت دنبال نمود

مطالب مرتبط