• دسته‌بندی نشده

بررسی نظریه سیاسی یورگن هابر ماس پیرامون نظام سرمایه داری

بررسی نظریه سیاسی یورگن هابر ماس پیرامون نظام سرمایه داری

بررسی نظریه سیاسی یورگن هابر ماس پیرامون نظام سرمایه داری

اندیشه های هابرماس نظریات هابرماس متاثر از تفکر انتقادی مارکس و از طریق آدورنو و هورکهایمر متاثر از تفکر ایده آلیستی هگل و کانت، از طریق وبر نزدیک کردن و ارزیابی این دو رویکرد فکری متفاوت در سطح نظری و در مصادیق عینی (مفاهیمی چون کنش انتقادی، وضعیت آرمانی گفتار و کنش ارتباطی) اهمیت نظریه انتقادی در دهۀ 1970 در آثار هابرماس با شکلی تازه ارائه مباحثی بدیع در "پدیده عقلانیت" دوری جستن از "نظریه انتقادی" کلاسیک و ابداع نظریه انتقادی جدید ترویج و تبیین نظریات جدید در فلسفه و علوم اجتماعی (ارتباط بین نظریه انتقادی و دیگر مکاتب فلسفی و نظریات اجتماعی)

مطالب مرتبط