• دسته‌بندی نشده

تجزیه و تحلیل شغل ( مدیریت منابع انسانی )

تجزیه و تحلیل شغل ( مدیریت منابع انسانی )

تجزیه و تحلیل شغل ( مدیریت منابع انسانی )

تجزیه و تحلیل شغل را جمع آوری هر نوع اطلاعات شغلی و تحلیل آنها توسط روشهای متفاوت برای بکارگیری در مقاصد گوناگون تعریف کرده اند. به همین ترتیب، تجزیه و تحلیل شغل را می توان به عنوان طریقه ای برای موشکافی واقعیت در نظرگرفت. یعنی، تجزیه و تحلیل شغل می کوشد تا چیزهایی که مردم در حین کار انجام می دهند را به صورت واژه ها درآورد. از دیدگاه سازمانی تجزیه و تحلیل شغل بعنوان ابزاری در نظر گرفته می شود که بنیادی اطلاعاتی برای وظایف بسیار گوناگون سازمان و مدیریت به دست می دهد. مشاغل به مثابه آجرهای ساختمان سازمان، واحدهای اصلی گروه های کار و اتصالاتی می باشند که کارکنان را به سازمان ها وصل می کنند. تجزیه و تحلیل مشاغل باید مده فعالیت سازمانی، هدفمند و پویا باشد که توسط افراد متخصص انجام می گیرد(12 صفحه

مطالب مرتبط