• دسته‌بندی نشده

دانلود رایگان کتاب تصویر کهنه با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تصویر کهنه با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تصویر کهنه با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تصویر کهنه) (تصویر کهنه) که وقایع تاریخی زیادی را ذکر می کند، یک داستان است . درر ااین حکاایت صحنه هاای جنگی وحشیاانه اای تررسیم می شود که درر اآن بزررگ تررین و بهتررین جنگ اافزار ملت شیلی غرور و شجااعت ملی اآنهااست. (تصویر کهنه) ااین رماان فصلی درر تااریخ اادبیات آامرریکای لاتین و جهان درر گویه " اادبیات تبعید " و تااب گزیر " کشف هویت فرااموش شده " ااست . (تصویر کهنه) چنان که می دانیم مؤلف مطابق نوشته ی دانش نامه ی ویکی پدیا برادرزاده یا خواهرزاده ( Niece ) سالوادور آلنده سرپرست جمهور شیلی است که به دنبال کودتای 11 سپتامبر 1973 به اشاره ی " سیا " ، رهبری ژنرال پینوشه و قتل ریاست جمهوری ، نامش در لیست سیاه توقیف شدگان بود .

مطالب مرتبط