• دسته‌بندی نشده

دانلود رایگان کتاب تِیاتر مردم با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تِیاتر مردم با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تِیاتر مردم با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( تیاتر مردم ) در ابتدا، تئاتر آوای شادخواری بوده است.( تیاتر مردم )مردمی آزاده که درر فضای بااز آاواز می خوااندند، درر کارناواال هاا، درر جشن هاا. پس طبقات حااکم تئااتر راا درر کمرر بستن گررفتند و سهاایی بر رااز مسیر آان به هستی اآوردند.( تیاتر مردم ) ابتدا مردم را از یکدیگر متمایز کردند و بدین سان بازیگر و تماشاگر به وجود آمد، یعنی کسانی عمل می کردند و دیگران تنها بیننده بودند.( تیاتر مردم )جشن تمام شد. سپس بازیگران نقش او و همسرایان (توده مردم) تمایز به هستی آمد و از آن اثناء بود که تلفیق های تحمیلی نخست شد. ملت ستمدیده خویش را رها می سازند. مجدد تئاتر را ظفر می کنند. باید دیوارها را ویران کرد. نخست تماشاگر بازی را آغاز می کند: تئاتر

مطالب مرتبط