• دسته‌بندی نشده

دانلود رایگان کتاب مرد بی چهره با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب مرد بی چهره با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب مرد بی چهره با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( مرد بی چهره ) ( مرد بی چهره )«مارکوس ولف» را مردی بی‌چهره می‌نامیدند، چرا که مخفی کاری‌اش به حدی بود که نزدیک 20 سنه درازا کشید الی سرویس‌های اطلاعاتی غرب موفق به شناسایی‌اش شدند. مردی که در سراسر دوران جنگ سرد، جاسوسی مرموز و شبح مشابه محسوب می‌گردید.( مرد بی چهره ) او درکتاب «مرد بی چهره» جزئیات تمامی عملیات عمده‌اش، موفقیت‌ها و شکست‌هایش را به طور مشروح بازگو می‌کند و درستی عملیات جاسوسی را به شکلی بی‌نظیر هویدا می‌سازد.( مرد بی چهره )ولف تصویرری ززنده و اافشا کننده ااز رهبراان بلوک شررق تررسیم می‌کند و چشم وهمچشمی شتاابانه دررجنگ سررد راا به نماایش می‌گذاارد. ااو درر ااین کتااب، مااجراای وااقعی «گونترگیوم» جاسوس آلمان شرقی را که موجب سقوط ویلی‌برانت، صدر اعظم

مطالب مرتبط