شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی

خرید شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی 

قیمت : 720000 تومان

برند : Miscellaneous

خرید پستی شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی 

قیمت شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی 

 

برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.

شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی

 

 

 

برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.

 

ست شیر الات بارش 4 تیکه که هر کدام باکیفیت بالا به دلیل استفاده از مواد با کیفیت سبک براق طول عمر بالا نصب خیلی راحت. ست شیر الات بارش با طراحی مدرن و زیبا برای اشخاصی می باشد که به زیبایی ظاهر خانه خود اهمیت میدهند ،گـروه تولیـدی- صنعتـی شـیرآلات بارش از جملـه معـدود کارخانجاتـی اسـت کـه تمـام مراحـل تولید یک شـیر بهداشـتی سـاختمان، شـامل مراحـل ریختـه گـری، تراشـکاری، آبـکاری و مونتـاژ را توسـط پرسـنل مجـرب کارخانـه و یـا به عبـارت بهتر (زیـر یـک سـقف) بـه انجـام میرسـاند. ایـن گـروه تولیـدی- صنعتـی بـا هـدف تولیـد محصـولات بـاکیفیـت و براسـاس اسـتانداردهای بیـن المللـی کـه در آن آلیـاژ مـواد اولیـه مصرفـی از جملـه میـزان سـرب رعایـت شـده و بـا بسـتر سـازی و ایجاد تجهیزات لایه نشانی در خلاء (نانو) و ماشـین آلات به روز و مدرن و نیـز بـا روش هـای تولیـد صحیح و هدفمنـد و مواد اولیه مناسـب تاسـیس گردیده اسـت که این موارد مجموعه ی بارش را از سایر برند های دیگر موجود در بازار متمایز کرده است.

 

تصاویر بیشتر

 

شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی
شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی
شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی

 

برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.

شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی
شیر آلات بارش مدل ایلیا کد 5489 مجموعه 4 عددی

 

 

مطالب مرتبط