• دسته‌بندی نشده

ضرر و فعل زيانبار

ضرر و فعل زيانبار

ضرر و فعل زيانبار

ضرر و فعل زيانبار فهرست عنوان……………………………………………………………………………………. صفحه مقدمه …………………………………………………………………………………………….. فصل اول: كليات ……………………………………………………………………………… بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ……………………………………………….. 1-1- مفهوم ضرر …………………………………………………………………………… 1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن …………………………………………………. 1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي …………………………………………………. 1-4- محروم ماندن از كار ……………………………………………………………….. 1-5- ضرر معنوي ………………………………………………………………………….. بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار …………………………………………………. بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت ………………………………………………. فصل دوم: فصل زيان بار …………………………………………………………………. بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار ………………………………………………. 1-1- تقصير با

مطالب مرتبط