• دسته‌بندی نشده

فایل اکسل دامنه قیمت پیشنهادی پیمانکاران

فایل اکسل دامنه قیمت پیشنهادی پیمانکاران

فایل اکسل دامنه قیمت پیشنهادی پیمانکاران

فایل حاضر فایل اکسل دامنه قیمت پیشنهادی پیمانکاران مطابق بخشنامه شماره158764/94 مورخ 94/07/13 میباشد که با وارد کردن دادها مطابق بخشنامه فوق الذکر دامنه پیشنهادی پیمانکاران تعیین میشود برای راحتی کار از یک فایل نمونه استفاده شده است

مطالب مرتبط