• دسته‌بندی نشده

مارکس

مارکس

مارکس

مارکسیسم تنها آموزه ای است که نامش را از یک شخص یعنی مارکس بر گرفته است. مارکس در دوران جوانی با زیر بنای فکری فلسفی به آزادی انسانهای در بند بورژوازی می اندیشید.مارکس براین باور است که تاریخ جوامع تا کنون تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است در دنیای حاظر دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا وجود دارد که کشاکش بین این دو تاریخ را رقم می زند هذف مارکس از اندیشه اش رسیدن به یک جامعه بدونه طبقه است به همین خاطر یک ماتریالیست تاریخی بیان می کند که جبری است یعنی برای رسیدن به کمون نهایی این مسیر باید طی شود، کمون اولیه/ برده داری/ فئودالی/ سرمایه داری/ کمون نهایی.

مطالب مرتبط