• دسته‌بندی نشده

مقاله ای جامع پیرامون الگوریتم ژنیتیک

مقاله ای جامع پیرامون الگوریتم ژنیتیک

مقاله ای جامع پیرامون الگوریتم ژنیتیک

الگوریتم ژنیتیک genetic algoritm gaتکنیک جستجویی درعلم رایانه برای یافتن را ه حل تقریبی برای بهینه سازی ومسایل جستجو است الگوریتم های تکامل است که از تکنیکهای زیست شناسی فرگشتی مانند وراثت و جهش استفاده میکند .درواقع الگوریتم

مطالب مرتبط