• دسته‌بندی نشده

مقاله پیرامون سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی

مقاله پیرامون سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی

مقاله پیرامون سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی

میتوان گفت که موتور کاربراتوری نمونه انژکتوری برتری و ارجعیت دارد ولی عدم استفاده کاربراتور و انتخاب انژکتور توسط المانی ها pdf

مطالب مرتبط