• دسته‌بندی نشده

مکتب فرانکفورت

مکتب فرانکفورت

مکتب فرانکفورت

هدف نظریه انتقادی فهم و تغییر جامعه هدف اولیه مکتب فرانکفورت که هابرماس بدان بازگشت تلفیق فلسفه و علم تجربی برای نقد اخلاقی و تغییر اجتماعی مخالفت هابرماس با این جنبه از نظریات مکتب فرانکفورت جهش نظریه انتقادی از تحلیل تجربی به تحلیل فلسفی و زیبایی شناختی هابرماس برای از سرگیری نقد اجتماعی به این امر رو آورد بازسازی مارکسیسم

مطالب مرتبط