• دسته‌بندی نشده

پروژه پورت موازی و سریال

پروژه پورت موازی و سریال

پروژه پورت موازی و سریال

در زمان اتصال یک چاپگر به کانپیوتر از پورت موازی استفاده میگردد با اینک اخیرا استفاده از پورت هایusbرایج شده است word

مطالب مرتبط