• دسته‌بندی نشده

کاراموزی واحدکنترل کیفیت

کاراموزی واحدکنترل کیفیت

کاراموزی واحدکنترل کیفیت

سیستم ممیزی و ارزیابی محصول باید ب عنوان نماینده مشتری در شرکت قادر به اندازه گیری نوسانات و تغییرات سطح کیفی محصول و اعلام سریع ان به منطور اتخاذ نصمیمات مناسب باشد ……

مطالب مرتبط