• دسته‌بندی نشده

کنترل فرزندان

کنترل فرزندان

کنترل فرزندان

کنترل فرزندان در‌اختیار داشتن همهی گوشی از جمله پیام و میس کال ها و تلگرام‌جیمل و…و مکان دقیق فرد وشنیدن صدای انلاین اطراف گوشی و نگاه کردن.

مطالب مرتبط